ואהבת – הרשת המובילה למוצרי יודאיקה ותשמיש קדושה

 

מדיניות פרטיות

 

כללי
חברת ואהבת ניהול בע"מ מס' חברה 515007805, מרח' השילוח 4, פתח תקווה https://ve-ahavta.co.il/  (להלן: "האתר"),  מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר, ונוהגת על פי מדיניות הפרטיות שעיקריה מפורטים להלן. מטרת המדיניות המפורטת להלן הינה להסביר מהם נוהגי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים באתר, וכיצד משתמשת החברה במידע הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתר. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות, ותודיע על כך למשתמשים באתר באמצעות פרסום המדיניות החדשה באתר.

"משתמש", במדיניות הגנת הפרטיות הזו, משמעו כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף שיעשה שימוש באתר ו/או במידע ו/או במנוע החיפוש בו ו/או ביישום ו/או בשירות מכל סוג שהוא, הקיים ו/או המוצע באתר ו/או הרוכש מוצרים ו/או שירותים כלשהם באמצעות האתר.

הוראות מדיניות הגנת הפרטיות הזו, ככל שנוגעות למשתמש(ים) באתר, כתובות מטעמי נוחות בלשון זכר, אך הן מכוונות לגברים ונשים כאחד.

קריאת מדיניות הגנת הפרטיות הזו ותנאי השימוש באתר (להלן: "תנאי השימוש"), מהווה תנאי לשימוש באתר ובשירותים המוצעים בו וכן לרכישת שירותים ו/או מוצרים באתר. עצם הכניסה לאתר ו/או השימוש בשירותים המוצעים בו ו/או רכישת מוצרים באמצעות האתר תהווה הסכמה מכללא של המשתמש להיות כפוף מדיניות הגנת הפרטיות הזו ולתנאי השימוש ולפעול לפיהם, וזאת גם אם לא קרא אותם.

מדיניות הגנת הפרטיות הזו ותנאי השימוש מהווים מסמכים משפטיים מחייבים, ומסדירים את היחסים בין החברה לבין כל אדם, תאגיד או גוף העושים שימוש באתר. לפיכך משתמשים אשר גילם אינו עולה על 18 נדרשים ליידע את הוריהם ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלהם בדבר מדינות הגנת הפרטיות הזו ותנאי השימוש ולקבל מראש את אישורם לשימושם באתר ולביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא, במסגרתו.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את מדיניות הגנת הפרטיות ואת תנאי השימוש מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש, והתנאים המעודכנים יחייבו את החברה ואת המשתמשים מרגע פרסומם באתר. לפיכך, מומלץ לחזור ולעיין בתנאים אלה מעת לעת.

החברה מקפידה על סטנדרטים מחמירים של הגנה על פרטיות המשתמשים באתר , שמה דגש על בטיחות הגלישה באתר, ועושה מאמצים רבים כדי לשמור על תוכן נקי, נטול אלימות, תכנים לא הולמים ושפה לא נאותה.

בעת הרכישה הראשונה של משתמש באתר תידרש להירשם לאתר ולמסור מידע מסויים. אינך חייב על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא תוכל לרכוש מוצרים באמצעות האתר. בנוסף נאסף על ידי החברה מידע על השימוש שאתה עושה באתר. חלק מהמידע מזהה את המשתמש באופן אישי, כלומר בשמו, מספר תעודת הזהות שלו, כתובתו, מוצרים שרכש, אמצעי התשלום ששימשו אותו ברכישתם וכיו"ב. חלק מהמידע אינו מזהה את המשתמש אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיו. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, מעקב אחרי זמן גלישה, הדפים שנצפו באתר, הקישורים שנבחרו בו, אתרי האינטרנט שמהם הגיעו גולשים אל האתר, משך הזמן ששהו באתר, מערכות ההפעלה המשמשות את הגולשים באתר, דפדפני האינטרנט שלהם, המדינות שבהן הם נמצאים וכיו"ב. המידע האמור נשמר עלידי החברה למטרות של שיפור ביצועים וניהול המערכת.

האתר עשוי לכלול קישורים לאתרים אחרים, והחברה אינה אחראית על מדיניות הפרטיות ו/או אבטחת המידע באתרים מקושרים כאלה.

גם בעת משלוח הודעת דואר אלקטרוני אלינו, או בפניה באמצעות טופס המשוב המצוי באתר, יתקבלו אצלנו פרטים המזהים אותך. בכל המקרים הללו נשמור את פרטיך במאגר מידע של החברה.

השימוש במידע שנאסף, ייעשה בהתאם למדיניות פרטיות זו ובכפוף להוראות כל דין, על מנת:

 • לאפשר לך להשתמש בשירותים שונים באתר.
 • לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר.
 • לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.
 • לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתר.
 • לצורך התאמת המידע שיוצג לך באתר, לרבות פרסומות ומידע מסחרי, להעדפותיך האישיות.
 • לצורך דיוור ישיר כמפורט להלן.

 

דיוור ישיר
אם מסרת לנו את כתובת הדואר האלקטרונית שלך, אנו נהיה רשאים לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותים, תכנים והצעות שיכולים לעניין אותך וכן מידע שיווקי ופרסומי - בין אם מידע שאנו עצמנו נפרסם ובין אם מידע שנקבל ממפרסמים אחרים. מידע כזה ישוגר אליך אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו. בכל מקרה לא נמסור את פרטיך האישיים למפרסמים.

 

בכל מקרה, במידה ואינך מעוניין לקבל את הדיוורים, באפשרותך להסיר את עצמך מרשימת התפוצה שלנו בכל עת באמצעות הקישור שיצורף לכל הודעת דיוור ישיר כאמור, וזאת בהתאם לחוק מניעת שליחת "דואר זבל" -תיקון מספר 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים) התשמ"ב 1982, סעיף 30 א.

 

מסירת מידע לצד שלישי
החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים המפורטים להלן:

 • לצדדים שלישיים שיספקו לחברה שירותי סליקה של כרטיסי אשראי לגבי רכישות שנעשו באמצעות האתר.
 • במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין החברה שתחייב חשיפת פרטיך.
  אם תבצע באתר, פעולות שבניגוד לדין.
 • אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי.
 • אם החברה תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לאדם או תאגיד כלשהו - וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שאותו אדם או תאגיד יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

אם וככל שיוחלט על העברת הגבייה ו/או שירות הלקוחות של האתר לקבלן חיצוני ו/או על הזמנת ניתוחים סטטיסטיים מקבלן חיצוני, יועבר לאותו קבלן אך ורק המידע הדרוש לצורך מתן השירות הרלבנטי, וזאת בכפוף להסכם סודיות והגנה על הפרטיות שיחתם על ידו.

שימוש ב"עוגיות" – "Cookies"
החברה עשוייה להשתמש בטכנולוגיה כדי לעקוב אחרי דפוסי השימוש של המשתמשים באתר, להתאים את תכני האתר להעדפות אישיות של המשתמשים, לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר,  לאמת את פרטי המשתמשים ו/או כדי לייעל את השימוש בתכני האתר. טכנולוגיה זו עשוייה לכלול שימוש ב"עוגיות - cookies" המאוחסנות על דפדפן האינטרנט של המשתמש. טכנולוגית ה-Cookies היא טכנולוגיה סטנדרטית והשימוש בה מקובל ברוב אתרי האינטרנט המרכזיים. ניתן להגביל את הדפדפן כך שלא יאחסן עוגיות אלו, אך אז תיתכן הגבלה בגישה או בתפקוד של חלק מן השירותים באתר, ועך כן מומלץ שלא לעשות זאת.

אבטחה
החברה שמה דגש על אבטחת המידע האישי של משתמשי האתר, ומקדישה לשם כך משאבים רבים. באתר יש תהליכים פיזיים, אלקטרוניים וניהוליים מתאימים כדי שנועדו למנוע גישה לא מורשית לאתר, למידע המוזן באמצעותו ולמאגר המידע של החברה, ולשמור על אבטחת המידע. בעת הזנת מידע רגיש, כגון מספר כרטיס האשראי של המשתמש, המידע מוצפן באמצעות פרוטוקול התקשורת SSL.

החברה תנקוט בכל הצעדים הסבירים לאבטחת המידע הנמסר על ידי המשתמש, עם זאת החברה אינה יכולה לאבטח את מערכות המידע והתקשורת אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור של צדדים שלישיים. לפיכך החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד ו/או אובדן שנגרם, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מגילוי ושימוש במידע הנמסר על ידי המשתמש הנובע מחדירות בלתי מורשות של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינן בשליטתה.

זכות לעיין במידע, לבקש את תיקונו או את מחיקתו מהמאגר

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. פנייה כזאת יש להפנות לחברה באמצעות דואר אלקטרוני, בדואר רשום או דרך "יצירת קשר" באתר, כמפורט בלשונית "צור קשר" באתר.

בנוסף, אם המידע שבידנו ישמש אותנו לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי איפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר, כי אז זכותך על-פי אותו חוק לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. במקרה זה נמחק רק את מידע הדרוש לנו כדי לפנות אליך בהצעות מסחריות כאמור לעיל. מידע הדרוש לנו לניהול עסקינו - לרבות תיעוד פעולות שביצעת באתר - יוסיף להישמר בידנו על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך. אם בתוך 30 יום לא תקבל הודעה כי המידע שנתבקשנו למחוק אכן נמחק על-פי מדיניות זו, תהיה זכאי לפנות לבית משפט השלום באופן הקבוע בתקנות שמכוח החוק, כדי שיורה לנו לפעול כאמור.

בקשת הסרה לפי חוק התקשורת: הנך רשאי, בכל עת, לבקש להיות מוסר מרשימת התפוצה של החברה, לרבות באמצעות לחיצה על קישור ההסרה בתחתית כל הודעת מייל שתשלח אליך מאת החברה, ובמקרה כזה לא יישלחו אליך הודעות המהוות דבר פרסומת כהגדרתו בחוק.

צור קשר

תמיכה

סניפים

כל הזכויות שמורות © ואהבת 2020